Wykaz dokumentów dla ZUL

Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia obowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z dokumentów znajdujących się pod adresem: http://www.lasy.gov.pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna (dotyczy Zasad hodowli lasu, Instrukcji ochrony lasu, Instrukcji BHP, Instrukcji p.poż.) oraz

- Zarządzenia nr 40 Dyrektora Generalnego LP z dnia 6 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

- Zarządzenia nr 35 Dyrektora Generalnego LP z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udostępniania dzrewostanów siecią szlaków operacyjnych w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych

Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia obowiązany jest również do przestrzegania Norm i warunków technicznych mających zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji surowca drzewnego w PGL LP